Kamis, 13 November 2008

Antara Ki, Ku, dan Ka

Kaki kiki
Kaku kuku
Kika kaka
Kuka kaka

Kaki kaki
Kuka kuka
Kaku kaku
Kika kika

Kaki kaka
kaka kaki
Kika kaku
Kaku kuka

Kakiku
Kukaki
Kakiku
Kakuku
Kakiku kaku

Klemunan, 13 November 2008

Tidak ada komentar: